VENEZ VISITER LES PLUS GRANDS SHOWROOMS DE PARQUETS EN ISRAEL ! 
IBN GVIROL 36,TEL AVIV - HALECHI STREET 9, BNE BRAQ (En face du Dan Design Center) - HAMELACHA 27, NETNAYA

 *6218

close the banner

התקנה נכונה של דק חוץ

לוחות דק או ארחי דק, מכל סוג ריצוף חיצוני, דקופלוס פרקטים נותן לכם עצות התנקה.

התקנה נכונה של דק חוץ

עצות מקצועיות דק חוץ

דק חוץ, בין אם הוא עשוי מסבכות או מלוחות, יעניק קסם רב לסביבתכם החיצונית כדי לעזור לכם בפרויקט זה, חברת "דקופלו פרקטים" הכינה עבורכם מדריך קניה, עם תשובות לכל השאלות הרלוונטיות העשויות לעלות בנושא זה לפני קבלת החלטה
M

התקנת אריחי סבכות

סבכות עץ הן קלות לתחזוקה ומתאימות להתקנה הן על תשתית קיימת והן על קורות. מומלץ ליצור עם הסבכות דק-חוץ בצורת ריבוע או מלבן. אריחי סבכות המחוברים זה לזה בצורה אלכסונית או אופקית מאפשרים ליצור דוגמאות שונות והם מעניקים עיצוב ייחודי לרצפת הדק שלכם.

קיימות כמה אפשרויות להתקנת אריחי סבכות: ישירות על תשתית קיימת סוג ההתקנה הזה )ישירות על מדה מתפלסת מבטון( עלול להיות בעייתי, היות שבהתקנה זו מי הגשמים  ינם מתפנים אלא נותרים מעל האריחים. בבניין משותף, מומלץ מאוד להתקין אריחי סבכות על מגבהים על  נת שרצפת הדק תהיה בגובה מספיק וכדי לאפשר ניקוז תקין של המים. סוג ההתקנה הזה )ישירות על מדה מתפלסת מבטון( עלול להיות בעייתי, היות שבהתקנה זו מי הגשמים  ינם מתפנים אלא נותרים מעל האריחים. בבניין משותף, מומלץ מאוד להתקין אריחי סבכות על מגבהים על  נת שרצפת הדק תהיה בגובה מספיק וכדי לאפשר ניקוז תקין של המים.

התקנה בהברגה על קורות
בדומה ללוחות דק, התקנה של אריחי סבכות יכולה להתבצע על תשתית של קורות תומכות המקובעות  קרקע. קורות אלו חייבות להיות מודבקות בטיח או מוברגות לתשתית, או מונחות על מגבהים ניתנים לכוונון.

התקנה על מגבהים ניתנים לכוונון ההתקנה הנוחה ביותר היא על מגבהים שגובהם ניתן לכוונון. יש להרכיב את הפינות של אריחי הסבכות בתוך המגבהים. מסגרת גימור שתקיף דק-חוץ לצורך הסתרת  מגבהים עשויה להיות נחוצה. 03 המגבהים, המתכווננים בגובה, מאפשרים ליצור  שטח אחיד, והם בעלי שיפוע המאפשר ניקוז של מי גשמים. יתרה מזו, המגבהים מצמצמים את ההבדל גובה בין המשטח של רצפת הדק ובין סף הגישה. בהתקנה על מגבהים ניתן להתבסס על תשתיות שונות (בטון, אבנים, עץ וכו') , ואף לגוון את סוגי האריחים  אותו שטח בין אם מטעמים אסתטיים ובין אם לצורך שימושים שונים. כמו כן, בהתקנה זו ניתן ליצור בנקל תשתית להתקנת קורות עבור דק-חוץ המורכב מלוחות.

אפשרי לשנות בקלות רבה את אחת מהתשתיות האלו או להסיר אותן זמנית, לצורך פעולות תחזוקה למשל. 02 בסיכומו של דבר, התקנה על מגבהים מספקת יתרונות הנובעים מתכונותיהם המכאניות: בהיותם עמידים, הם אינם ניזוקים משימוש בדק-חוץ. בנוסף, על ידי שמירה על מרחק קבוע בין הקרקע ובין התשתית, המגביהים מאפשרים אוורור טוב ומונעים את שחיקת הצדדים הפנימיים של דק-החוץ.

יש לזכור שהמגביהים אינם מיועדים לשאת עומס כבד מאוד. לפיכך, יש להציב מגבהים בצפיפות גבוהה, כך שהם יהיו מפוזרים בצורה אחידה מאוד. ככלל, המרחק בין הצירים המרכזיים של שני מגבהים צריך לנוע בין 40 ל 60- ס"מ. במקרה שעובי הראש של המגבה הוא עבה דיו, ניתן לשקול חיבור ישיר באמצעות בורג עיגון. 04